Dzień I

Mszaśw. wkościeleśw. JadwigiKrólowej, przyul. Słonecznikowa 8 w Białymstoku, o godz. 8.00. Transfer z Białegostoku na lotnisko w Warszawie.Wylot z WarszawyLiniami Air Malta 12:30, o godz. 15:30Lądowaniesamolotu na lotniskuLuqa na Malcie. Transfer (około 45 minut) do hotelu.W tymdniu nie mamyobiadokoalcji (trzebawziąćwłasnyprowiant), zatoostatniegodniajestobiad.

Dzień II

Śniadanie. Całodniowawycieczka do SliemyorazRejs Grand Harbour.

MszaświętaekskluzywniedlagrupyPolskichPielgrzymów w kościelepodwezwaniemŚw. Maksymiliana Kolbe, położonegoniedaleko.Podróżautobusem do miejscowościSliema, skądstatekfirmyCapin Morgan zabierzenas na spacerpoWielkimPorcie, trwającejokoło 1,5 godziny.PodczaswycieczkipowodachWielkiegoPortu, przewodnikbędzieopowiadał o historiiZakonuMaltańskiego, fortyfikacjachwybudowanychwokółobecnejstolicyMalty – Valletta – w okresieodczasów, gdyMaltąwładaliFenicjanie, Kartagińczycy, Rzymianieaż do okresupanowania na MalcieBrytyjczyków i opuszczeniajejprzezarmięangielską w roku 1979.Po zakończeniunaszejżeglugipowodachportuMarsamxett i WielkiegoPortu, dobijemydo redy w mieścieSliema, gdziebędziemymielitrochęczasu na spacer.Godz.15.00 Powrótautokarem do hotelu.19:00 Obiadokolacja i nocleg.

Dzień III

Całodniowawycieczka do stolicyMalty Valletta

Do miasta-fortecy Valletta przybywamyokołogodz. 09.30.Mszaśw. kościeleŚw. PawłaRozbitka. ZaczynamyzwiedzanieVallettyodwizyty w Ogrodzie Upper Bracca Garden, z któregorozciąga sie wspaniaływidok na Wielki Port (Grand Harbour) i leżące na drugimbrzeguTrójmiasto, Vittoriosa, Senglea, Cospicua.SpacerująculicąMerchand Street docieramy do kościołazakonnegopodwezwaniemŚw. Jana Chrzciciela, któryjestobecnieprokatedrą. Zwiedzaniekościołaobejmujewizytę w MuzeumKatedralnym i wizytę w oratoriumkościoła, gdziemożemypodziwiaćdwaarcydzieławłoskiegomalarza Caravaggio: ŚcięcieŚw. Jana orazmniejszyobrazŚw. Hieronima. Idącdalej, oglądamyzabytkiValletty: BibliotekęNarodowaorazPałacWielkiegoMistrza (z zewnątrz)

Valletta:Upper Baracca Garden; ogródpołożony na murachobronnych w najwyższympunkciemiasta, na bastionieŚw. Piotra i Pawła. Z tegoniewielkiegoogrodurozciąga sie pięknywidok na Wielki Port i fortecerycerzyZakonuMaltańskiego. Zobaczymy tu równieżwielerzeźb, międzyinnymisławnąrzeźbę Antonio Sciortino, ParyscyUlicznicy. Z ogroduwidaćpięknąpanoramęMaltywrazzestarąstolicą, MdinaorazznajdującąsiętamKatedrąŚw. Pawła i Piotra.KościółkolegiataŚw. PawłaRozbitka (Collegiate Parish Church St Paul’sShipwrack). Początkikościołasięgająroku 1570. Obecnaformęprzybrał on poprzebudowie w roku 1680 przewybitnegoarchitektamaltańskiego, Lorenzo Gafaorazprzebudowaniufasady w 1885 wedługprojektumaltańskiegoarchitekta (a zarazemlekarza, filozofa i artystę, NicolaoZammit). W kościele, w kaplicypoprawejstronieprzygłównymołtarzuznajdujesięczęśćkolumny z Rzymu, przyktórejzostałściętyApostołNarodów. W głównymołtarzumożemypodziwiaćdziełomalarza Matteo Perez d’Aleccio W bocznymołtarzuznajduje sie równieżrelikwiarz z fragmentemrękiŚw. Pawła.KościółZakonuMaltańskiego, czylikon-katedraŚw. Jana ChrzcicielaJesttobezwątpienianajważniejszy i najpiękniejszykościół w fortecy Valletta. Został on zbudowany w latach 1573-78 na polecenieWielkiegoMistrzaZakonu, Jean de la Cassiere, jakocentrumreligijne i duchowerycerzyZakonuMaltańskiego. Obecniepełni on obecniefunkcjekon-katedry.KościółŚw. Jana w Valletta toprawdziwyklejnotarchitektury, którykoniecznietrzebazobaczyćodwiedzającMaltę. StworzonaprzezmaltańskiegoarchitektaGerlomoCassara w XVI wiekuzadziwianiesłychaniebogatourządzonymwnętrzem, zaprojektowanym w latach 1660-80 przezwłoskiegoartystę Matteo Pretti na zlecenieWielkiegoMistrza, Raphaela Cottoner (1660-63). Pracekontynuowanozarządówjegobrata, NicolaoCottoner, 1663-80. Posadzkaświątynijestjednocześniecmentarzemponad 300 rycerzymaltańskich, spoczywającychpodniezwyklebogatymimarmurowymipłytamiepitafijnymi. W przykatedralnymmuzeumznajdują sie dwaautentyczneobrazy Caravaggio –“Ścięcie Jana Chrzciciela” i “Święty Hieronim”. Zobaczymyrównież XVIII wiecznegobeliny z fundacjiWielkiegoMistrza, Ramon Perellos de Rocaful, 1697 – 1720, szaty W przykatedralnymmuzeumznajdują sie dwaautentyczneobrazy Caravaggio –“Ścięcie Jana Chrzciciela” i “Święty Hieronim”. Zobaczymyrównież XVIII wiecznegobeliny z fundacjiWielkiegoMistrza, Ramon Perellos de Rocaful, 1697 – 1720, szatyliturgiczneorazmalarstwosakralneBibliotekaNarodowaMalty (z zewnątrz). Bibliotekazostałazałożona w okresiepanowaniaWielkiegoMistrza Emmanuel de Rohan, 1775-97.Tu mieści sie archiwumZakonuMaltańskiego, kolekcjastarodrukóworazksięgozbiorypozostałeporycerzachzakonnych.PałacWielkichMistrzówZakonuMaltańskiego;Jesttojedna z najważniejszychbudowlidlahistoriiZakonu, kolejnarezydencjazaprojektowanaprzezGerolamoCassara w 1571 na zlecenieWielkiegoMistrza Pietro del Monte, 1568-72 i oddana do użytku w 1576 roku. Aż do końcarządówjoannitów na wyspie w 1798 r. byłasiedzibąWielkiegoMistrzaZakonu.ObecniePałacjestsiedzibąParlamentuMalty, tu mieszczą sie pokojereprezentacyjnePrezydentaRepublikiorazzbiorydziełsztuki, udostępnionedlapubliczności.Freski w salachreprezentacyjnychpokazująhistorieZakonuMaltańskiego na wyspieRodos, skądrycerzeprzybyli na Maltęorazznanycykl “Wielkie Oblężenie w 1565 roku”, namalowanyprzezwłoskiegomalarza Matteo Perez d’Aleccio I sławiącydzielnośćrycerzypodczaswalk o Maltę.W Sali gdziezbierała sie kapitułaZakonupodziwiaćmożemycyklwspaniałychgobelinów “KontynentyŚwiata” pochodzących z początku XVIII wieku.W PokojuAmbasadorskimobejrzymyportretyeuropejskichwładców z XVIII wiekuorazwspanialemeble.

Teatr Manuela (ManoelTheatre – z zewnątrz). JesttoteatrzałożonyprzezWielkiegoMistrza Antonio Manoel de Vilhena, 1722-36. Pracerozpoczęto w 1731 roku i do dzisiajzachowało sie wieleoryginalnychdetaliarchitektonicznych. Odbywają sie tu obecniewystępyOrkiestryFilharmoniiMaltańskiejorazwystępygościnnezespołóweatralnych z innychpaństw.Przerwaobiadow. Obiad nie jestczęściąprogramuzwiedzaniaValletty. Czaswolny; około 1 – 1,5 godziny. ProponujemyPaństwuspacerpofortecy Valletta na własnarękę. Wartozapuścić sie w bocznewąskieuliczkifortecy i obejrzećpięknabarokowąarchitekturępozostawionąprzezbudowniczychZakonuMaltańskiego.Powrót do hotelu, Obiadokolacja i nocleg

Dzień IV

Całodniowawycieczka do starejstolicyMalty MDINA; wizyta w GrocieŚw. Pawła w mieście Rabat

Wyjazd z hoteluplanujemy o godzinie 08.30.Pierwszymobiektemnaszejwizytyjestsłynnarotunda w mieścieMosta. Forma tejpotężnejbudowlinawiązuje do rzymskiegoPanteonu. Posiada on jedna z największychkopul w Europie. Kościółzostałzbudowany w latach 1833 – 1860 wspólnymisilamimieszkańcówmiasta. Potężnakopułarotundyjestjedną z największych w Europie. WiększejedyniesąkopułytaksławnychbudowlijakbazylikaŚw. Piotra w WatykaniekatedraŚw. Pawła w Londynie. Kościół w miejscowościMosta, podwezwaniemWniebowzięciaNajświętszejMaryiPannyzostałzbombardowanyprzezlotnictwoniemieckie9 kwietnia 1942 roku. Ćwierćtonowabomba, którejreplikęmożnazobaczyć w pomieszczeniuobokzakrystiiprzebiłakopule, uderzyła w posadzkę i… nie eksplodowała. Na Malcie fakt tenuważanyjestzacudowneocaleniekościołaprzeznajświętsząMaryjęPannę.MdinabyłastolicąMaltyjużodniepamiętnychczasów. Wzgórze, na ktorymusytuowanejestmiastobyłozamieszkałenajprawdopodobniejjuż w okresieneolitu. W okresiedominacjifenickiej, a późniejkartagińskiejMdinazostałaopasanapierścieniemmurówobronnychstanowiącychodpórdlapotencjalnychwrogów.W epocerzymskiejpowstało tu wielebudowli, o czymświadcząfundamentyodkopane w mieście. W częścizwanejobecnie Rabat zbudowanokościółparafialnypodwezwaniemApostołaNarodów, a podjedną z kaplictegokościołaznajduje sie grota, w którejwedługtradycjiprzebywałŚw. Paweł, porozbiciu sie na wyspie. Właśnie w tejkaplicy, w którejmodlił sie Św. Jan Paweł II odprawionazostaniemszaekskluzywniedlanaszejgrupy.W czasiedominacjiarabskiejwyodrębnionocześćmiasta, wzniesionopotężniejszemury i nazwanająMdina, coznaczypoarabskumiastozamuramiobronnymi, czylifortecę. Pozostałączęśćmiastanazwano Rabat, czyliprzedmieście.Grotaśw. Pawła w Rabat, Msza w kościeleŚw. Pawłaznajduje sie podkościołemparafialnympodwezwaniemŚw. Pawła w Rabat. Wedługtradycjiapostołprzebywał w niejporozbiciu sie na Malcie w roku 60 AD, jakopisujątoDziejeApostolskie, rozdział 27 i 28. W tejgrociemodlił sie równieżŚw. Jan Paweł II podczasswejpielgrzymkipontyfikalnej w 1990 roku. Grotaznajduje sie w pobliżukorytarzykatakumbfenickich, którezostałyprzerobionepoczęści na pomieszczeniagospodarcze i składydlatowarówjuż na początku XX wieku. Cześć z nichzachowała sie w oryginalnymstanie i dzisiajsąoneudostępnione do zwiedzania.Katedra w starejstolicyMalty, Mdina (wraz z MuzeumKatedralnym).Katedrapodwezwaniemśw. Pawła i Piotra w MdiniejestgłównymkościołembiskupimarchidiecezjiMalty. W miejscu, na którymzostałaonawzniesionaznajdowały sie inne budowlesakralne z okresuprzeddotarciemchrześcijaństwa na wyspę. Wedługlegendy tu znajdowałasięrezydencjaPubliusza, rzymskiegogubernatorawyspy i tu ApostołPawełuzdrowiłjegoojca, jakopisująDziejeApostolskie. Aby uwiecznićtowydarzeniezbudowanowłaśnie w tymmiejscupierwsząświątynięchrześcijańską. W okresiepanowaniaIslamu na Malcie (870 – 1090) znajdował sie na tymmiejscumeczet. Po zdobyciuMaltyprzezNormanów tu właśniepowstałaKatedra.Budowlazostałazburzonaprzezpotężnetrzęsienieziemi w roku 1693 i odbudował ja w latach 1693 – 1702 maltańskiarchitekt Lorenzo Gaffa. Jedyniegłównaabsydakatedrypochodzizestarszegookresu i zostaławłączona w bryleobecnejświątyni.W katedrzeznajduje sie wielewspaniałychdzielsztuki; obrazy Mattia Pretti, ikonastanowiącacennąpamiątkę z okresupobytuZakonuMaltańskiego na Malcie, przywiezionatutaj z wyspyRodos, a którawedługlegendyzostałanamalowanaprzezewangelistęŁukasza.Po zwiedzeniukatedryudamy sie do położonegotużobokMuzeumKatedralnego. Znajdująsię tu wspanialezbiorysztychówniemieckiegoartystyepokiRenesansu, AlbrechtaDurera, kolekcjasreberkościelnych i świeckich, kolekcjamalarstwasakralnegoorazmonetbitychprzezZakonMaltański. Wartopoświecićtrochęczasu na zapoznanie sie z takwspaniałymidziełamisztukisakralnejMalty.

Czas na kawelub lunch (indywidualnie). Centrum Rzemiosła i Rękodzieła na dawnymangielskimlotniskuwojskowym. Będziemymielitrochęczasu na lżejszączęśćprogramu. ZaprosimyPaństwa do zwiedzeniawioskirzemieślniczej, usytuowanej na tereniebyłegoangielskiegolotniskawojskowego. Znajdują sie tu obecniewarsztatyprodukującelokalnewyroby. Maltańczycychlubią sie filigranamizesrebra; bardzopopularnapamiątka z wyspyjestkrzyżmaltańskiwykonanyzesrebrawłaśnie w technicefiligranowejorazwyrobyzeszkła, którychtradycjasięgajeszczeepokifenickiej.Powrót do hotelu. 19:00 Obiadokolacja i nocleg.

Dzień V

Całodniowawycieczka na wyspę GOZO.Na tropachtajemnicmegalitów i religiiprehistorycznych.

Wyjeżdżamy z hotelu o godz. 08.15. Po krótkiej, 30-to minutowejpodróżydocieramy do portu.Cirkewwa, z któregoprzepływamypromem (około 25 min) na wyspę Gozo, mniejszaniż Malta, gdyżliczącazaledwie 70 km2. Natychmiastrzucasię w oczy, żewyspajestbardziejzielona, nie takgęstozaludniona i spokojniejszaniż Malta. I rzeczywiście, Gozo jestulubionymmiejscemzagranicznychrezydentów, którzy tu właśnieszukająbardziejspokojnegożycia. Po dotarciu do portu na Gozo, Mgarr, przesiadamy sie do lokalnegoautobusu, którymbędziemykontynuowaćdalejnasząpodróż.

Pierwszymzabytkiem, któryzwiedzimyjestświątyniamegalitycznaĠgantija. Jestto jeden z najważniejszychobiektówarcheologicznych, wpisany w 1980 roku na listęŚwiatowegoDziedzictwa UNESCO (World Heritage List).PragniemypokazaćPaństwuĠgantije, najstarsząwolnostojącabudowlesakralnąMorzaŚródziemnego, zbudowaną w okresie 3600 – 2500 p.n.e. Nie tylko z punktuwidzeniaarcheologii, historiiarchitektury, aleprzedewszystkim z punktuwidzeniahistoriiwyobrażeńreligijnych, mitologii i symboli. Spróbujemyodpowiedzieć na pytanie o motywacjewzniesieniatakpotężnejświątyni, w okresie, gdy nie używanonawetnajprostszychnarzędzimetalowych. Sanktuariamegalityczne na Malcie i Gozo sąistotnymogniwem w ciągurozwojuświadomościsacrum i pojmowaniaodwiecznychpytań o sens egzystencji.Oglądającpotężneblokikamienne, z którychwzniesionotesanktuaria nie sposób nie zadumaćsięnadniezwykłymizdolnościamiludnościzamieszkującej Gozo w IV tysiącleciup.n.e., Ich refleksjinadodwiecznymipytaniaminurtującymiczłowiekaodtysięcylatorazsymbolami, zapomocą, którychstarano sie wyrazićprzemyślenianadtymipytaniami.Po zwiedzeniuświątyniĠgantijaudajemy sie na przeciwległyzakątekwyspy. Msza w sanktuariumpodwezwaniemWniebowzięciaNajświętszejMaryiPanny, Ta’ Pinu; godz. 11.00. Sanktuarium pielgrzymek Ta’ Pinu, nawiedzilipapieżeŚw. Jan Paweł II w 1990 roku i Benedykt XVI w 2010 roku, podczasswoichwizytpontyfikalnych na tejniewielkiejwyspie.Ta’ Pinujestznane z powoduobjawień, których w 1889 doznaławieśniaczka z pobliskiejwsiGħarb, CarmenaGrima. Glos Maryinawoływałją do modlitwy i zbudowaniawiększegosanktuarium, niżteoddawnajużistniejące. Łaskiorazcudownieuzdrowienia, którestały sie udziałemmodlących sie na tymmiejscuszybkorozsławiłyimięsanktuarium, którewybudowano w latach 1922-32 w stylu neo-normańskim. Wnętrzekościołazachwycapiękna, ciepłabarwakamieniawapiennego, któryzostałużyty do budowysanktuarium, a którypochodził z pobliskiegokamieniołomu.Naszawyprawaprowadzidalej do zachodniejczęściwyspy, do uroczegozakątka w Dwejra, gdzieznajduje sie LazuroweOkno, potężnaskala, w którejfalemorskiewypłukały na przestrzenitysięcylatcoś w rodzajupotężnego “gotyckiegookna”. Z pobliskiegoWewnętrznegoJezioramożemyprzeprawić sie łódeczką i obejrzećodstronymorzaLazuroweOknowraz z pobliskimigrotami.NiedalekoLazurowegoOknaznajdujesięGrzybnaSkaławyglądającajakpotężnygłazrzucony w morzeprzezcyklopa. Właśnie na tejskalerosłatajemniczaroślina, którejZakonMaltańskiużywał, jakopanaceum na wielechorób a na zbieranie, którejmiałbaczniestrzeżonymonopol. WartażołnierzyZakonuMaltańskiego nie dopuszczałanikogo do tejpilniestrzeżonejtajemnicy.PrzyLazurowymokniekręconoscenyfilmu “Odyseja”, a w pobliskichkamieniołomachscenyzdobyciaTroi.Zwiedzamyrównieżstolicewyspy Victoria-Rabat, miejscezamieszkałejużodczasówneolitycznych. W epocebrązuwzgórzewznoszące sie w pobliżumiastazostałoufortyfikowane, a w okresiepanowaniaFenicjan i Rzymianpowstała tu forteca, zwanail Castello. Zostałaonadodatkoworozbudowana w okresiepanowaniaArabów, a w czasachpobytuZakonuMaltańskiegowzmocnionomuryobronne i zbudowanopotężnebastiony. Mimotofortecazostałazdobyta w roku 1551 przeztureckichnajeźdźców, a mieszkańcywyspyuprowadzeni w niewolę.ZwiedzimyrównieżKatedręDiecezji Gozo, podwezwaniemWniebowzięciaNajświętszejMariiPanny, którabyławielokrotnieprzebudowywana, a swojąobecnąformęzawdzięczamaltańskiemuarchitektowi Lorenzo Gaffa, 1638 – 1703.Podczaszwiedzaniaproszęzwrócićuwagę na kopułę, spoglądając na niąodwnętrzakatedry. Jestonanamalowana, costanowiświetnyprzykładmalarstwailuzjonistycznego (trompel’oeil), wywołującegowrażenietrójwymiarowości.Przerwęobiadowaplanujemy w zatoceXlendi, niezwyklemalowniczymzakątku na południowymwybrzeżu Gozo. W tejzatocerównieżkręconofilmy, m in. fragmenty “Troi” z BrademPittem w roliAchillesa.

Zawitamyrównież do Centrum RękodziełaGozytanskiego, gdziemożemyobejrzećgozytańskiewyroby, z którychsłyniewyspa; koronki, ręcznietkaneswetry, kilimy i inne wyrobytekstylne.ZaprosimyPaństwarównież na degustacjęlokalnychprzysmaków: gozytańskiewina, sery, słodyczemarmolady, likiery.Po wizycie na wyspie Gozo, przeprawiamysiępromem do portuCirkewwa I przyjeżdżamypóźnympopołudniem do hotelu.19:00 Obiadokolacja i nocleg.

Dzień VI

Trzymiasta: Vittoriosa, Cospicua i Senglea,Wielkie TureckieOblężenie w 1565 TriumfrycerzyZakonuMaltańskiegoWyjeżdżamy z hotelu o godz. 08.30 i docieramy do pierwszego z miast, Birgu, zwanymrównieżVittoriosa, na cześćzwycięstwanadTurkami w roku 1565.Mszaświęta, którąrozpoczniemyzwiedzanieTrzechMiastodbędzie sie w kościelekolegialnympodwezwaniemŚw. Wawrzyńca (St Larentius) w Birgu.Tablicapamiątkowawewnętrzukościołainformujenas, że tu właśnieznajdował sie pierwszykościółufundowanyprzezNormanów, pozdobyciuprzeznichMalty w roku 1090 i zakończeniudominacjiarabskiej na wyspie.Od momentuprzybyciaZakonuMaltańskiego na wyspęspełniał on rolękościołazakonnegoaż do roku 1571, gdyrycerzeprzenieślisięgoswejnowejfortecy, nazwanej na cześćzwycięskiegoWielkiegoMistrza z komandoriiFrancji, La Valletta. Kościółucierpiałniezwykle w wynikubombardowańniemieckich w czasie II wojnyświatowej. Zostałozniszczonesklepieniekościoła i kopuła, cozostałopieczołowicieodbudowanepowojnie. Najważniejszymdziełemsztukiznajdującym sie w kościelejestobrazpędzla Mattia Pretti, 1613-99, przedstawiającymęczeństwoŚw. Wawrzyńca,Potężnaforteca, Birgu (CiętaVittoriosa) jestatrakcjąturystycznaprzyciągającawieluzwiedzających. Ta fortecaodegraładecydującąrolę w czasieWielkiegoTureckiegoOblężenia w 1565 roku. Po przybyciu na Maltę w roku 1530 rycerzezakonnizbudowali w Birgusiedzibydlakomandoriizakonnychwchodzących w składzakonu. Niektóre z nichzachowały sie do chwiliobecnej i obejrzymyrezydencjerycerzyfrancuskich i angielskich a z zewnątrzrównieżpałacrycerzyhiszpańskich i portugalskich.PrzejedziemyprzezmiastoCospicua(pomaltańskuBormla), w którymzachowało sie jedyniniewieleautentycznejarchitekturyrenesansowej w wynikubombardowańpodczas II wojnyświatowej. Potężnefortyfikacjetegomiastazaczętobudować w roku1637,, a pracenadumocnieniamikontynuowanoprzeznastępne 70 lat. Zachowały sie równieżpotężnemuryobronne i bastionytzw. LiniiCotonera, okalającejTrzyMiasta. Powstałyoneporoku 1670 na zlecenieWielkiegoMistrzaZakonu, Hiszpana, NicolauCottoner, 1663 – 80.Celemnaszejwyprawyjestnastępnaforteca, Senglea, nazwanatak na cześćswegofundatora, WielkiegoMistrza, Francuza, Claude de la Sengle (1494 – 1557). Wtedytowłaśniezbudowanopotężny fort Św. Michała, któryodegrałolbrzymiarolepodczasoblężeniafortecyprzezTuków w 1565 roku. UmocnieniemurówobronnychMaltydokonaneprzez C. De la Senglemiałodecydująceznaczeniedlapokonaniaarmiitureckiej i zwycięstwa, którerozsławiłoimięZakonuMaltańskiegowśródwszystkichpaństwchrześcijańskiejEuropy. Z małegoogrodu, Gardiod, położonego na murachobronnychmiasta, rozciąga sie wspaniaływidok na Wielki Port.Obejrzymyrównież z zewnątrz (fortyfikacjajestjeszczeniedostępna do zwiedzania z powoduprowadzonychpracremontowych) Fort St Angelo. Fort tenzostałwzniesiony na miejscuniewielkiejtwierdzyzbudowanejnajprawdopodobniejprzezFenicjan, rozbudowanejprzezKartagińczyków i Rzymian. Z pewnościączęśćmurówobronnychmożnadatować na okresdominacjiarabskiej (870 – 1090) a swojąobecnąformęzawdzięcza on rozbudowiedokonanejprzezarchitektówZakonuMaltańskiego. Fort Saint Angelo stałsięnajważniejszątwierdząrycerzy na Malcie, siedzibąWielkichMistrzów, aż do czasuwybudowanianowejstolicyZakonu, potężnieufortyfikowanejtwierdzy La Valletta. Właśnie w tymforciemieściło sie centrumobronyrycerzy, którymidowodził sam WielkiMistrz, Jean Parisot de la Valette, w roku 1565. Dziękimęstwuobrońcówwyspy i zaciętymwalkomprowadzonymprzezszeregmiesięcyrycerzeMaltańscyzdołali sie obronić i tastrategicznieważnawyspapozostała w rękachZakonuaż do końca XVIII wieku, znacznieprzyczyniając sie do osłabieniedominacjinieprzyjaciółkrzyża na wodachMorzaŚródziemnego.Do hoteluudajemy sie okołogodz. 15.00. A o godz. 19:00 Obiadokolacja i nocleg.

Dzień VII

ZatokaMarsaxlokk, LazurowaGrota.PołudnioweklifyMaltyWyjazd z hotelu. Trasanaszejpodrożyprowadzi do miejscowościMarsaxlikk, położonej na południowo-wschodnimwybrzeżuwyspy. Jesttotypowawioskarybacka, znana z odbywającychsię tu w każdąniedzielętargówrybnych. Tu znajdująsięteżdziesiątkizacumowanychłodzirybackich z typowymioczyma na burcie na dziobie; związanejesttozestarymprzesądemrozpowszechnionym na całymMorzuŚródziemnym, wedługktóregopomogąonedostrzeczagrażająceniebezpieczeństwo.Zatokastanowidogodnemiejsce do zacumowaniaokrętów i tu wg. tradycjidobiliswoimiłodziamiFenicjanie w połowie VIII wiekup.n.e. Biorącwyspę w swojeposiadanie. Tu równieżwylądował w 1565 roku 30-to tysięcznaarmiaturecka, chcączmusićrycerzyZakonuMaltańskiego do kapitulacji. W pobliżuzatokiznajdujesięwielemiejsczwiązanych z historiąMalty, jakchoćbypozostałościświątynimegalitycznej na wzgórzu Tas-SilġMszaświęta, zamówionaekskluzywniedlanaszejgrupypielgrzymkowej, odbędziesię w KościeleparafialnympodwezwaniemNaszej Pani z Pompei (Tour Lady of Pompei) w zatoceMarsaxlokk. Po mszyprzewidzianyjestspacer na pięknymwybrzeżuluboglądaniestraganów z suwenirami nalokalnymtargu.Dalszapodróżwiedzienas do sławnejLazurowejgrotypołożonejpośródmajestatyczniewznoszącychsięklifów na południowymwybrzeżuMalty. Zadodatkowąoplatąbędziemożliwośćpopłynięciałódeczką, abyobejrzećwnętrzegroty, którajestdostępnajedynieodstronymorza. Od stronylądu, gdziesięzatrzymamy w celuzrobieniazdjęć, widocznyjestjedyniejejcześć, olbrzymifragmentskały, którejwnętrzezostałowypłukanefalamimorskimi.Wokółgrotyznajdujesięwielesklepików i małychrestauracyjek, gdziemożnazjeśćobiad. Polecamydobrąrybę, którą tu możnazjeśćznacznietaniej, w którejś z rodzinnychrestauracyjekniżwrenomowanychlokalach w znanychkurortachturystycznych.Po przerwieobiadowej, okołogodz. 15.00 wyruszamy w drogępowrotna do naszegohotelu.19:00 Obiadokolacja i nocleg.

Dzień VIII

DrogaPowrotna do Polski. Wykwaterowanie z naszegohotelunastąpi o godzinie 11:00.MszaŚwiętaw kościele w Bugibbie o godzinie 11:45Obiad w hotelu 12:15, poobiedziewyjazd na Lotnisko. Wylot 17:40. Planowanypowrót do Warszawygodzina 20:25

Zapisy u ks. CzesławaWalentowicza w Parafiiśw. JadwigiKrólowej, przyul. Słonecznikowej 8 w Białymstoku, w niedziele w zakrystii, w środy i czwartki w kancelarii w godz. 8.00-9.00 lub 16.00-17.45. przyzapisuetrzebabyćosobiście, wszystkiedaneosobowe, zaliczka, dowódosobisty. tel. 607 557 224.

Świadczenia:

transfer na lotnisko Białystok Warszawa- Bialystok

przelotlinianim Air Malta (narodowyprzewoźnik)

zakwaterowanie w hotelu 4 *

śniadania, obiadokolacje, wodado kolacji

opiekapilota,przewodnika z językiempolskim na Malcie

transferylotnisko -hotel- lotnisko

autokar w trakcierealizajiprogramu

biletywstępu

rejsstatkiem na wyspę GOZO

rejspoporcie Grand Harbour

ubezpieczenie NNW, KL,bagaż

dodatkowomożnasiędoubezpieczyćodprzewlekłychchoróblubkosztówrezygnacji z pielgrzymki

Cena przy 40 osob.uczestników

(wszystkienoclegi w jednymmiejscu) Hotel 4* cena 3790PLN(posiłki w bufecie,woda do kolacji)

UwagaTaksaklimatycznapłatna na miejscu 3,50 Eurzacałypobytodosoby